zofim.org.il
  
 


 
שבט שלהבת
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט שלהבת » בעלי תפקידים

דוד מוזס ראש שבט
טלפון נייד: 052 - 3945734
נועם בן-מאיר גזברית שבט
מרכז\ת בוגר\ת מרכז בוגר