zofim.org.il
  
 


 
מחלקת צמיד
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת צמיד » מחקר תוכנית צמי''ד

מחקר תוכנית צמי''ד פורסם בתאריך 29/1/2015

 

 

לאחרונה פורסם מחקר שבדק את עמדות חניכי ומדריכי התנועה כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים. המחקר נערך ביוזמת דר' חגית קליבנסקי ומטעם מכללת בית-ברל. זהו מחקר המשך למחקר שפורסם לפני חמש שנים ועמד על הצלחת שילובם של חניכי צמי"ד במודל שילוב קבוצתי. הפעם ניתן דגש גם לשילוב הפרטני וגם למשך השילוב (האם לתקופה של מעל 6 שנים או מתחת).

המחקר נערך במשך מספר חודשים בהם נרתם  כל צוות המחלקה ומרכזי השבטים לעזרת החוקרת ודאג למילוי שאלונים ולקיום ראיונות עם חניכי שכב"ג.

 

 

 

שילוב ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים בתנועת נוער

Inclusion of children and adolescent with disability in youth movement

תקציר

"שילוב ילדים ובני נוער עם וללא צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות משותפות, מבוסס על ההנחה שהדבר יוביל לקבלה של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה בכלל, וכתוצאה מכך לשיפור באיכות חייהם. אולם, להצלחת השילוב יש להביא בחשבון גורמים שונים הקשורים למאפייני המסגרת החינוכית ולשותפים השונים בתהליך. מכיוון שעמדות שליליות של העמיתים-המשלבים ממלאות תפקיד חשוב בהקשר זה, אין די בניסיון לשנותן, אלא יש צורך בהבנת העמדות והגורמים המשפיעים עליהן.

המחקר התמקד בנקודת מבט ו"בקולם" של חברי הצופים-המשלבים, ומטרותיו: להכיר את עמדות חברי תנועת הנוער, ללא צמי"ד, כלפי עמיתיהם חניכי צמי"ד וכלפי שילובם בתנועה, לבחון את הגורמים המשפיעים על עמדותיהם ולברר מה

המשמעות שהם מייחסים לשילוב בתנועה. השערות המחקר באו לבחון את הקשר בין עמדות חברי הצופים לבין: מגדר, גיל, תקופת השילוב בשבט, תפקיד בתכנית צמי"ד, מודל השילוב, מידע והיכרות עם אנשים עם צרכים מיוחדים."

 

 

 

ממצאים עיקריים

"עמדת רוב חניכי הצופים כלפי השילוב של חניכי צמי"ד היא חיובית ותומכת, אם כי היו שהביעו הסתייגויות ביחס לעצם השילוב וביחס למודל השילוב. בניתוח הראיונות ניתן למצוא שתי תמות מרכזיות ביחס למשמעות השילוב בצופים. האחת- ייחוס משמעות אידיאולוגית לשילוב, בהתאם לערכי התנועה, והשנייה- משמעות מעשית הרואה בשילוב אמצעי חינוכי, הן ביחס לחניכי צמי"ד והן לגבי חברי הצופים, ללא צמי"ד."

"במחקר הנוכחי, בדומה לממצאי מחקרים קודמים, נראה כי מבין הגורמים שנבדקו, הצירוף של מפגש ישיר עם חניכי צמי"ד מלווה במידע עדכני ואמין הוא הגורם המשמעותי ביותר ביחס לעמדות חניכים ומדריכים כלפי חניכי צמי"ד ושילובם בתנועה. תכנית צופי צמי"ד, בהיותה תכנית מובנית הפועלת במשך כעשור, מתייחסת לגורמים המשמעותיים ומאפשרת תנאים הנחוצים לשינוי עמדות חברי התנועה כלפי ילדים ונוער עם צמי"ד ושילובם בתנועה. מסיע לכך ההקשר בו מתקיימת התכנית ועיגונה בערכים של התנועה ובמאפייני החינוך הבלתי-פורמלי".