zofim.org.il
  
 


 
אתר מחשבט
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר מחשבט » כרטיסי אשראי

כרטיסי אשראי פורסם בתאריך 12/11/2009

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

נובמבר 2009

 
הנחיית לקריאת חשבוניות חברת האשראי
 
 
עם תחילת השימוש בסליקת כרטיסי אשראי לקבלת תקבולים מחניכים (והמשך הפעילות בשבטים אחרים), הרינו להביא לתשומת ליבכם מספר הערות אשר יסייעו בהתנהלות מול חברת האשראי.
 
כמה כסף מתקבל:
יש לשים לב כי חברת כרטיסי האשראי מנכה עמלת סליקה מהתשלומים המועברים לשבט. החברה אינה מוציאה חשבונית נפרדת על עמלת הסליקה ולכן העמלה "מסתתרת" בחשבונית המועברת.
על מנת לרשום נכון את התשלום שצפוי להתקבל מחברת כרטיסי האשראי ועל מנת שלא יירשם בטעות תקבול צפוי גבוה מדי, יש להקפיד לרשום את ההוצאה בגין עמלה זו אחת לחודש לפחות. יש לבדוק מול מנהח"ש כיצד יש לרשום את הפעולות (עבור כל אחת מהשורות/הפקדות או אחת לחודש).
יש לשים לב כי מתקבלת אצלנו כל חודש חשבונית נפרדת לכל סוג כרטיס שנסלק (עד 4 חשבוניות: מאסטר כארד, ויזה, דיינרס ואמריקן אקספרס).
 
דוגמאות ניתן למצוא במסמך המצורף.
 
הערה נוספת: לשבטים הפועלים תקופה ארוכה עם חברות אשראי ולא פעלו כך יש מן הסתם יתרות שגויות (גבוהות מדי) מול כרטיסי האשראי וכדאי לתקן זאת באופן חד פעמי ולעקוב בצורה נכונה. בשבטים גדולים סכום זה יכול להצטבר לאלפי ועשרות אלפי שח בשנה ויש לתקצב זאת בחישוב עלויות השנתיות בשבט.
 
חיובים חוזרים, זיכויים ותקבולי ביטחון:
כבכל אמצעי סליקה, ייתכנו החזרים וביטולים למיניהם גם בסליקה בכרטיס האשראי.
התנועה אמנם ביטלה את האפשרות לבצע זיכויים "סתמיים" בחשבון אולם יחד עם זאת ייתכנו מקרים בהם הלקוח מתכחש לעסקה או מבטל אותה לאחר מועד החיוב.
במקרים אלו מחויבת ישראכרט לשלוח לשבט טופס ביטול (בדומה למכתב בגין שיק חוזר).
ניתן לראות זאת גם בדוח המצורף לחשבונית המס בו מפורטים כלל העסקאות:
 
במקרה שיש ביטול או הכחשה (ולשמחתי לא מצאתי דוגמא כזו) יופיע סכום במינוס בטור "סכום ברוטו". מיותר לציין שהעמלה בכל מקרה תהיה בפלוס.
על מנת לבצע ביטול עסקה במחשבט – יש לפנות לאחראית מחשבט שתבצע את הפעולה באמצעות ממשק תיקון השגיאות.
 
התאמות:
חשוב לציין כי אין כיום קופת "כרטיסי אשראי" כדוגמת "קופת שיקים לגבייה", אך חשוב לבצע התאמות מול מחשבט לפי דוח של תקבולים צפויים. בשבט הנוהג לאפשר תקבול במספר תשלומים יש לזכור כי התקבול ייפרש על פני מספר חודשים. פירוט מקוון ניתן לראות באתר האינטרנט בבנק אותו ניתן להוריד כקובץ אקסל ולבצע התאמה.
 
ברצוני להודות לגל זוהר מרמת אביב ג' ואסנת תנורי משבט הדר על עזרתם הרבה ביצירת מסמך זה.
 
לפרטים נוספים ושאלות, ניתן לפנות ל-
מעין קמחי
אחראית מערכת מידע תפעולית
מחלקת כספים
Maayan@zofim.org.il
0547-269851

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  כ.א. - נוב09.doc (968 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !