zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » אתר קורס חמישיות - הנהגת צפון » ידיעת חדשות

מטרות פורום חניכי ט' פורסם על ידי א.פורום
בתאריך 15/12/2008

להלן מטרות פורום חניכי ט' של הנהגת צפון כפי שנוסחו בפגישה הראשונה של חברי הפורום בחוות הצופים:

 

 

1.    פורום חניכי ט' של הנהגת צפון יהווה במה לכלל שבטי ההנהגה ושל חניכי ט' בפרט.

 

2.     פורום חניכי ט' של הנהגת צפון ישאף לייצר בסיס לעשייה אחידה ומשותפת ברמה ההנהגתית תוך התחשבות בפערים הקיימים בין השבטים השונים.

 

 

3.     פורום חניכי ט' של הנהגת צפון ישמש ככלי בידי חבריו ליישום רעיונות אשר עולים מהשבטים והחלתם על כלל חניכי ההנהגה באופן דמוקרטי והוגן.

 

4.     פורום חניכי ט' של הנהגת צפון יציע דרכים להתמודדות עם דילמות העולות בשבטים תוך שיתוף מלא ושימוש בעיקרון ה"הפריה ההדדית" של חבריו.